Reklamační řad

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady
 2. Práva kupujícího z vadného plnění
 3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění
 4. Postup při reklamaci

 

Tento Reklamační řád je pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „reklamační řád“)  a upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou prostřednictvím on-line obchodu b2b.gourmet-partners.cz od podnikatele:

 • GOURMET PARTNERS s.r.o., se sídlem Ohradní 1421/63a, 14000  Praha - Michle
 • IČ: 24664642
 • DIČ: CZ24664642
 • zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115902

 

adresa pro doručování: GOURMET PARTNERS s.r.o., se sídlem Ohradní 1421/63a, 14000  Praha - Michle

telefonní číslo: +420 775 402 600

kontaktní e-mail: gourmet@gptrade.cz

1. Odpovědnost prodávajícího za vady

1.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • je v ujednaném množství;
 • odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány,
 • za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;

 

2. Práva kupujícího z vadného plnění

2.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

2.2. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

a) odstranění vady dodáním nových výrobků bez vady nebo dodáním chybějících produktů;
b) přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
c) odstoupení od smlouvy.

2.3. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

a) odstranění vady; nebo
b) přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.4. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.

Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží.

2.5. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) kupující použil výrobek ještě před objevením vady;
c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení výrobku v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
d) kupující věc prodal ještě před objevením vady, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití výrobků prospěch.

3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

3.1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím výrobku věděl nebo vadu sám způsobil.

3.2. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • výrobky prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě nebo blížící se trvanlivosti, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • vyplývá-li to z povahy výrobku.

 

4. Postup při reklamaci

4.1. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.

4.2. Závazný postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně;
 • kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;
 • reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 • kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

 

4.3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.

4.4. V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 10.10.2022